Asianajaja palveluksessanne

Lapsen elatus ja elatusapu

Lapsen elatus on kummankin vanhemman vastuulla siihen asti, kunnes lapsi tulee täysi-ikäiseksi eli täyttää 18 vuotta. Vanhempien tulee varmistaa, että lapsi saa asianmukaisen ja tarpeeksi kattavan elatuksen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lapsi saa ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavan hoidon ja koulutuksen ja että hänen aineelliset ja henkiset tarpeensa tyydytetään.

Eron jälkeen etävanhempi maksaa elatusapua lapsen elatuksen kattamiseksi

Vastuu lapsen elatuksesta säilyy molemmilla vanhemmilla myös siinä tilanteessa, jos vanhemmat eroavat. Tällöin elatusavusta sopiminen tulee ajankohtaiseksi. Elatusapu on rahasuoritus, jonka lapsen etävanhempi maksaa lapsen elatuksesta johtuvien kustannuksen kattamiseksi.

Vanhempien tulisi ensisijaisesti pyrkiä sopimaan elatusavun suorittamisesta. Jotta vanhempien keskinäinen sopimus elatusavusta olisi täytäntöönpanokelpoinen, on se vahvistettava lastenvalvojan luona. Kun lastenvalvoja on vahvistanut sen, vastaa sopimus lainvoimaltaan tuomioistuimen määräystä.

Elatuskyvyn arviointi

Elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa vanhemman mahdollisuudet ansiotyöhön, tulojen suuruus sekä työkyky. Muita vanhemman elatuskykyyn vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi mahdolliset muut elatusvastuut aiemmista lapsista sekä käytössä olevien varojen määrä. Huomioon otettaviin seikkoihin lukeutuu myös lapsen kyky huolehtia omasta elatuksestaan. Elatusvelvollisuus kun voi päättyä myös ennen täysi-ikäisyyttä, jos pystytään osoittamaan, että lapsi kykenee elättämään itsensä omalla ansiotyöllään jo ennen 18-vuoden ikää.

 

Jos elatusavusta ei päästä sopimukseen, asiaa voidaan käsitellä käräjäoikeudessa

Tilanteessa, jossa vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen elatusavusta, asiasta voidaan antaa tuomio. Tällöin asia on vietävä käräjäoikeuden käsiteltäväksi kirjallisella haastehakemuksella. Asianosaisina kanteessa ovat lapsi ja se vanhempi, jolta elatusapua vaaditaan. Lasta edustaa hänen huoltajansa.

Elatusapuasia voidaan sopia myös käräjäoikeudessa, jolloin käräjäoikeus vahvistaa sovinnon. Mahdollista on myös hakea käräjäoikeudelta ns. sovittelumenettelyyn, josta on hyviä kokemuksia.

Asianajotoimisto Reijonen Oy auttaa lapsen elatukseen ja elatusapuun liittyvissä kysymyksissä. Toimistomme sijaitsee Porvoon keskustassa.
Tutustu myös muihin kirjoituksiimme: Avioehto määrittää omaisuuden jaon, Ositus avioerossa tai kuoleman seurauksenaLapsen tapaamisoikeus eron jälkeen

Ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Reijonen Oy

Lundinkatu 10 B 34 A

06100 Porvoo

Y-tunnus 2369822-9