Lapsen huoltajuus voidaan sopia vanhempien kesken. Näin ollen voidaan päättää, jääkö molemmille vanhemmille yhteishuoltajuus vai hakeeko jompikumpi vanhemmista yksinhuoltajuutta. Avo- tai avioeron kynnyksellä sovittavissa ovat myös mahdollinen elatuspu ja lapsen elatus sekä lapsen tapaamisoikeudet. Vanhempien tulee siis päättää, kumman luona lapsi tulee asumaan, milloin hän tapaa etävanhempaansa sekä miten elatusvastuu jakautuu.

Huoltaja

Lapsen syntyessä äidistä tulee huoltaja ja aviomiehestä avioliiton nojalla aviolapsen huoltaja. Jos taas lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, lapsen isyyden vahvistaminen edellyttää toimia vanhemmilta ja viranomaisilta. Isyyden tunnustamista voidaan hakea joko ennen lapsen syntymää tai sen jälkeen. Syntyneen lapsen vanhemmat voivat myös yhdessä sopia, ovatko he molemmat lapsen huoltajia.

Huoltajan tehtävä on vastata siitä, että lapsen elinolosuhteet mahdollistavat tasapainoisen kehityksen. Huoltajalla on myös oikeus päättää lapseen liittyvistä asioista kuten esimerkiksi lapsen nimestä, terveydenhuollosta, uskontokunnasta, asuinpaikasta sekä koulutuksesta.

Vanhemman ja etävanhemman oikeudet

Etävanhempi on se vanhempi, jonka luona lapsi ei ole kirjoilla. Lähivanhemmaksi taas kutsutaan sitä vanhempaa, jonka luona lapsi on kirjoilla. Yhteishuoltajuudessa etävanhemmalla on samanlaiset oikeudet kuin toisellakin vanhemmalla ja hänellä on oikeus saada esimerkiksi viranomaisilta tietoja lapsen terveydentilasta ja koulunkäynnistä. Lapsen passiin, nimenmuutokseen ja ulkomaille muuttoon tarvitaan myös etävanhemman suostumus. Lapsella on oikeus tavata etävanhempaansa säännöllisesti ja pitää häneen yhteyttä riippumatta vanhempien keskinäisistä väleistä.

 

Vanhempien väliset sopimukset kannattaa laatia kirjallisesti

Yllä mainituista lapsen huoltajuutta, tapaamisoikeutta sekä elatusta koskevista asioista pyritään aina sopimaan ensisijaisesti vanhempien kesken joko suullisesti tai kirjallisesti. Suositeltavaa kuitenkin on laatia aina kirjallinen sopimus, joka voidaan vahvistaa viranomaisten kuten esimerkiksi lastenvalvojan avulla. Näin ollen jos toinen vanhempi ei jostain syystä toimikaan keskinäisen sopimuksen mukaisesti, voidaan apua hakea sovitellulla. Mikäli sovittelukaan ei auta yksimielisyyden aikaansaamiseen, voidaan lasta koskevissa asioissa lähteä hakemaan myös käräjäoikeuden päätöstä.

Mikäli tarvitset apua lapsen huoltajuutta koskevissa kysymyksissä, ota meihin yhteyttä! Asianajotoimistomme omaa pitkän ja monipuolisen kokemuksen perheoikeudellisia asioita koskevista toimeksiannoista.