Asianajaja palveluksessanne

Ositus eli puolisoiden omaisuuden jako

Ositus tulee kysymykseen silloin, kun avioliitto tai rekisteröity parisuhde purkautuu kuoleman tai eron vuoksi. Sitä, kuinka omaisuus jaetaan, voidaan säädellä avioehdolla. Ositukseen liittyy monia tilanteita ja kysymyksiä, joissa asianajajan neuvot ja palvelut ovat tarpeen. Palvelemme kaikissa ositukseen liittyvissä kysymyksissä.

 

Ositus kuoleman seurauksena

Kun avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan, vaikuttaa omaisuuden ositukseen se, onko kuolleelta puolisolta jäänyt rintaperillisiä eli lapsia tai lasten jälkeläisiä. Osituksessa on otettava huomioon seuraavat säännöt:

  • Jos rintaperillisiä on jäänyt eikä testamenttia tai avioehtosopimusta ole, puolisoiden omaisuus jaetaan osituksessa yleensä tasan. Tällöin eloonjäänyt puoliso saa omaisuudesta puolet. Omaisuuden toisen puolen saavat rintaperilliset, jotka voivat vaatia perinnönjaon toimeenpanoa.
  • Jos leski omistaa kuitenkin enemmän kuin kuollut puoliso, on leskellä oikeus pitää osituksessa oma omaisuutensa. Ilmoitus siitä, ettei leski halua luovuttaa tasinkoa perillisille, on hyvä olla jo perukirjassa.
  • Mikäli rintaperillisiä ei ole jäänyt eikä testamenttia ole, perii eloonjäänyt puoliso kuolleen puolison omaisuuden.
  • Kun molemmat puolisot ovat kuolleet, viimeiseksi kuolleelta puolisolta jäänyt omaisuus jaetaan pääsääntöisesti tasan molempien puolisoiden laissa mainittujen perillisten kesken.

 

Ositus avioerossa

Avioerotilanteessa kumpikin puoliso voi vaatia omaisuuden ositusta. Ositus voidaan suorittaa heti, kun avioeroasia on saatettu vireille – kuuden kuukauden pituisen harkinta-ajan päättymistä ei siis tarvitse odottaa.

Avioeron vuoksi toteutettavassa osituksessa omaisuus jaetaan pääsäännön mukaan tasan puolisoiden kesken. Tästä voidaan kuitenkin poiketa esimerkiksi kohtuusnäkökohtien tai avioehtosopimuksen vuoksi. Lue lisää: Avioehto

 

Osituksen toimittaminen

Erotilanteessa ositus voidaan toimeenpanna joko sopimusosituksena tai pesänjakajan toimesta. Sopimusositus on kyseessä silloin, kun puolisot pääsevät omaisuuden osituksesta keskenään sopimukseen. Osapuolet laativat asiasta neuvoteltuaan osituksesta asiakirjan, jonka osapuolet allekirjoittavat. Erotilanteissa sopimusositus toimitetaan usein asianajajien avustuksella.

Mikäli sopimusositus ei tule kysymykseen, oikeus määrää osituksen toimittajaksi pesänjakajan (tyypillisesti asianajaja). Pesänjakajan tavoitteena on saada puolisot sopimaan osituksesta. Mikäli tämä ei onnistu, pesänjakaja toimii asiassa puolueettomana ratkaisijana.

 

Ositusta voidaan myös kohtuullistaa

 

Osituksen sovittelu tarkoittaa sitä, että omaisuuden osituksen tavallisista säännöistä poiketaan kohtuusharkinnan perusteella. Ositusta voidaan sovitella, mikäli ositus johtaisi muutoin kohtuuttomaan lopputulokseen tai toisen puolison perusteettomaan taloudelliseen etuun.

KKO 2018:5 Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta (korkeimman oikeuden ennakkopäätyös)

Avopuolison isä oli vastikkeetta tehnyt huomattavan määrän rakennustyöstä avopuolisoiden yhteistä omakotitaloa rakennettaessa. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että avopuolisoiden yhteistaloutta purettaessa avopuolisoilla ei ollut oikeutta saada toiselta avopuolisolta hyvitystä isänsä tekemän rakennustyön perusteella. Korkein oikeus päätyy siihen, että toisen avopuolison isän tekemä rakennustyö on tehty kummankin avopuolison hyväksi, eikä kysymys ole toisen hyväksi antamasta panoksesta.

Osituksen sovittelussa otetaan erityisesti huomioon se, kuinka kauan avioliitto on kestänyt, ja se, kuinka puolisot ovat liiton aikana toimineet yhteisen omaisuutensa kartuttamiseksi. Osituksen sovittelussa kohtuusnäkökohdat otetaan siis huomioon yksilöllisesti. Näin ollen ei voida asettaa yleisiä sääntöjä sille, kuinka sovittelu käytännössä toteutetaan ja millaisissa tapauksissa osituksen sovittelu ylipäätään käy päinsä.

 

Asianajaja palvelee ositukseen liittyvissä kysymyksissä

 

Kun tarvitset asianajajan neuvoja ositukseen liittyen, ota yhteyttä! Palvelemme kaikissa ositukseen liittyvissä kysymyksissä. Toimistomme sijaitsee Porvoossa.

 

Ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Reijonen Oy

Lundinkatu 10 B 34 A

06100 Porvoo

Y-tunnus 2369822-9