Asianajaja palveluksessanne

Rakennuttajan vastuu

Rakennuttajan vastuu tulee kyseeseen lähinnä rakennusvirheiden kohdalla. Rakentaja kun on aina vastuussa mahdollisista rakennusvirheistä kyseessä olevalle taloyhtiölle sekä osakkeenomistajille. Jos tämä virhevastuu lankeaa, sovelletaan siinä tapauksessa sen hetkisen asuntokauppalain mukaisia säännöksiä. Myös yksittäinen kuluttaja voi halutessaan rakennuttaa omalle tontilleen rakennuksen. Tällöin tapahtuneen rakennusvirheen selvittämiseen sovelletaan asuntokauppalain sijasta kuluttajansuojalakia.

On myös tärkeää tietää, että mikäli rakennuttajan suorituksessa huomataan virheitä, ovat molemmat osapuolet velvollisia reagoimaan epäkohtiin asianmukaisesti kohtuullisen ajan kuluessa.

Rakennusvirheen määritelmä

Rakennusvirheen voidaan katsoa tapahtuneen, jos..

  • työ ei vastaa sitä mistä on sovittu.
  • työ ei vastaa sitä, mitä toinen osapuoli perustellusti voisi olettaa.
  • rakennus aiheuttaa terveydelle haittaa.
  • rakentamisessa ei ole noudatettu hyvää rakentamistapaa.
  • rakennusmateriaalit eivät vastaa tavanomaista tasoa.

Rakennusvirhe määritellään sekä kuluttajansuojalaissa että asuntokauppalaissa lähes samalla tavalla – rakennusvirheeksi luetaan siis kaikki rakennustyöt, jotka eivät vastaa sovittua lopputulosta. Rakennusvirhe voi muodostua myös silloin, jos jommalla kummalla osapuolella on perusteltua aihetta olettaa rakennuksesta aiheutuvan terveydelle haittaa. Lisäksi rakennuttaja on aina lain mukaan velvollinen noudattamaan hyvää rakentamistapaa, jonka määrittämän tason mukaisesti myös käytettävät rakennusmateriaalit tulee valita.

Asunnon vuositarkastus

Kun ostat uuden asunnon, on laissa määritetty erityinen vuositarkastusmenettely. Vuositarkastuksessa on tarkoitus todentaa mahdolliset rakennusvirheet uusien asuntojen sekä mahdollisten muiden taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien rakennusten osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että myyjän on järjestettävä kyseinen vuositarkastus aikaisintaan 12 kuukauden ja viimeistään 15 kuukauden kuluttua siitä, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi. Tarkastuksen jälkeen kaikki löydökset merkitään todisteeksi laadittavaan pöytäkirjaan.

Rakennusvirheet voivat paljastua myös myöhemmin, vasta vuositarkastuksen jälkeen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö myyjällä olisi yhä vastuuta myöhemmälläkin ajalla paljastuneista rakennusvirheistä. Ostaja voi kuitenkin menettää oikeutensa vedota kyseisiin virheisiin, jos hän laiminlyö velvollisuuttaan ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista viimeistään vuositarkastuksessa.

Rakennusvirhe on reklamoitava aina ajoissa

Kuluttajan tilatessa minkä tahansa rakennustyön, myyjän järjestämää vuositarkastusta ei luonnollisestikaan järjestetä. Tähän lukeutuvat myös nykyisin yleistyneet valmiit talopaketit. Näin ollen kuluttajan on itse reklamoitava mahdolliset virheet kohtuullisen ajan kuluessa niiden havaitsemisesta, tai rakennuttajan korvausvastuu voi ehtiä raueta. Kohtuullista aikaa ei ole laissa määritetty tarkemmin, jolloin se punnitaan aina tapauskohtaisesti. Perusteena toimii ainoastaan arvio ajasta, jonka kuluessa kuluttajan tai ostajan olisi pitänyt virhe havaita.

Mahdolliset korvaukset

Rakennusvirheen korvaamiseksi rakennuttajan tulee ensisijaisesti pyrkiä viipymättä korjaamaan tai oikaisemaan kyseinen virhe ilman, että kuluttajalle itselleen aiheutuu siitä kustannuksia.

Oikaisusta voi myös kieltäytyä. Tällöin syynä tulee olla esimerkiksi olennainen haitta tai vaara siitä, että kustannukset jäävät kuitenkin lopulta kokonaisuudessaan korvaamatta. Myös rakennuttaja voi kieltäytyä ostajan esittämästä oikaisusta, jos sen aiheuttamat kustannukset kasvavat yhtiölle kohtuuttoman suureksi.

Yksi ratkaisu voi olla myös virhettä vastaava hinnanalennus lopullisista rakennuskustannuksista. Ostajalla tai kuluttajalla voi myös olla oikeus vahingonkorvauksiin. Koko sopimuksen purkaminen taas voi tulla kyseeseen kesken voimassaoloajan, jos sopimusrikkomuksen huomataan olevan olennainen. Kynnys purkamiseen on kuitenkin sekä kuluttajan että ostajan osalta korkealla, joten ensisijaisesti kannattaa punnita ensin muita vaihtoehtoja virheen hyvittämiseksi.

Kysy lisää rakennuttajan vastuusta ja rakennusvirheistä ottamalla yhteyttä!

Asianajotoimisto Reijonen Oy

Lundinkatu 10 B 34 A

06100 Porvoo

Y-tunnus 2369822-9