Asianajaja palveluksessanne

Vahingonkorvaus esinevahingosta ja henkilövahingosta

Joka tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan vahingon. Yleensä vahinko korvataan täyteen määrään. Korvausta voidaan kuitenkin sovitella, jos korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi, kun huomioidaan vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuus ja muut olosuhteet.

Vahingonkorvaus käsittää hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta sekä tietyin edellytyksin kärsimyksestä. Esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo.

 

Vahingonkorvaus henkilövahingosta ja kärsimyksestä

Henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen muun muassa sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista, ansionmenetyksestä, kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta ja pysyvästä haitasta.

Oikeus korvaukseen loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä on sillä…

  • Jonka vapautta, rauhaa, kunniaa tai yksityiselämää on rangaistavaksi säädetyllä teolla loukattu
  • Jota on rangaistavaksi säädetyllä teolla syrjitty
  • Jonka henkilökohtaista koskemattomuutta on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta vakavasti loukattu, tai
  • Jonka ihmisarvoa on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta vakavasti loukattu.

Korvaus määrätään sen kärsimyksen perusteella, jonka loukkaus on omiaan aiheuttamaan ottaen erityisesti huomioon loukkauksen laatu, loukatun asema, loukkaajan ja loukatun välinen suhde sekä loukkauksen julkisuus.

 

Entä, jos korvausvelvollinen on alaikäinen?

Jos vahingon on aiheuttanut alle 18-vuotias henkilö, on hän velvollinen korvaamaan vahingosta määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuuteen sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.

Työnantajan ja työntekijän välinen vahingonkorvausvelvollisuus

Työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Myös työntekijä voi olla joutua vahingonkorvausvastuuseen. Jos työntekijä aiheuttaa työssään virheellä tai laiminlyönnillä vahinkoa, on hän velvollinen korvaamaan määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi. Määrää arvioitaessa otetaan huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve ja muut olosuhteet.

Vahingonkorvausta on vaadittava määräajassa

Vahingonkorvauksen vaatiminen vanhenee määrätyissä ajoissa. Pääsääntönä on, että vahingonkorvausta on vaadittava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsijä sai tietää tai piti tietää vahingosta ja vahingontekijästä. Vahingonkorvauksen vanhentuminen on kuitenkin katkaistava ennen kuin vahinkoon johtaneesta tapahtumasta on kulunut kymmenen vuotta. Tämä määräaika ei kuitenkaan rajoita vahingonkärsijän oikeutta vaatia korvausta henkilö- tai ympäristövahingosta yli 10 vuoden jälkeen. Vanhentumisen voi katkaista laissa säädetyillä toimenpiteillä, jonka jälkeen alkaa kulua uusi kolmen vuoden vanhentumisaika.

 

Kun tarvitset asiantuntijan apua, ota yhteyttä! Palvelemme vahingonkorvaustapauksissa ja muissa lakiin liittyvissä kysymyksissä. Toimistomme sijaitsee Porvoossa.

 

Ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Reijonen Oy

Lundinkatu 10 B 34 A

06100 Porvoo

Y-tunnus 2369822-9